Showing posts with label thanh toán lương captcha. Show all posts
Showing posts with label thanh toán lương captcha. Show all posts

Monday, 29 June 2015

Rãnh rỗi show proof thanh toán lương captcha

18:45 No comments

Việc thanh toán chủ yếu qua 2 bank: VCB và Baokim